תנאי השימוש מצויים באתר ופתוחים לעיון מבקרי האתר.

השימוש באתר האינטרנט של מלכהלי (להלן "האתר"), בכל התכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן אתה מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק לצורכי נוחות, והם נוגעים, כמובן, גם לנשים. זאת גם במידה וכלל לא קראת ו/או לא עיינת בתנאי השימוש. תנאי השימוש המקיפים מצויים באתר למען מבקריו והם מתייחסים לכל האתר על כל האזורים והמידע המצוי בו. למען הסר ספק, תנאי השימוש אינם חלים על אתרים אחרים אף אם באתר היו קישורים לאתרים אלה.

חברת מלכהלי שיווק והפצה (להלן "מלכהלי"), מפיקת האתר, שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

הגבלת השימוש
האתר נועד אך ורק לשימוש אישי עד לשימוש סביר (ממוצע צפיה של שבע שעות ביום), ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים. המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, להכניס בהם שינויים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו בפריטים האמורים למעט לשמירת עותק אחד מהמידע לשימוש אישי לא מסחרי על גבי מחשב ביתי, ובלבד שהועתקו גם כל ציוני זכויות היוצרים והבעלות. שינוי או שימוש אחר בחומרים מהווה הפרה של זכויות הבעלות וזכויות היוצרים של מלכהלי שיווק והפצה ושל אתר האינטרנט של מלכהלי. השימוש בחומרים מן האתר על גבי אתר אחר או רשת מחשבים הינו אסור בהחלט. אין להפיץ תמונות, הדפסות וחומרים המוצגים באתר ומיועדים למשתמשים המנויים באתר.

הרשמה ותנאים לביטול עסקה
לא ניתן לבטל את המנוי ו/או לבקש החזר כספי כלשהוא לאחר תקופה של עשרים וארבע שעות מרגע ביצוע התשלום. אלא אם כן, הלקוח לא הצליח להתחבר לערוץ מבחינה טכנית. הודעה בגין ביטול ובקשת החזר כספי חייבת להתבצע בתוך עשרים וארבע הראשונות מרגע ההרשמה.
לפני ביצוע ההרשמה יש לוודא שהמכשיר דרכו ישתמשו באתר מאפשר צפייה רציפה, באמצעות צפייה בקדימונים שבאתר (לחצו כאן למעבר לעמוד הקדימונים). לא ינתן החזר כספי בשל תקלות גלישה שתלויות במכשירי הלקוח ו/או בשל ספקי ההגנה אליהם הוא מנוי.

הגבלת גיל
האתר מיועד לגיל הרך, ובעיקר לגילאי 10-3.

קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – "המידע") הינם של מלכהלי, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו.

מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר במפורש כי כל הזכויות בדמויות המופיעות באתר ובסימנים המופיעים באתר שמורות למלכהלי שיווק והפצה בע"מ, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא במידה שניתנה הרשאה מפורשת כזו ובכתב, ובמגבלות אותה הרשאה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי אף במידה ויורשה שימוש בדמויות או בסמלים כאמור (למשל: בדרך של מתן רשות להדפיס תמונה מן האתר, במידה וניתן אישור כזה) הדבר מוגבל לשימוש פרטי ואישי, ולא לכל שימוש אחר.

הגנת הפרטיות
המבקרים יידרשו למלא את פרטיהם האישים, כגון שמם, כתובת הדואר האלקטרוני שלהם ופרטים נוספים במטרה להיחשב כמנוי לאתר, ליהנות מהשירותים באתר. מלכהלי מתחייבת לעשות שימוש במידע זה רק על פי המותר בחוק. מלכהלי מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המבקרים לצדדים שלישיים בניגוד לדין. עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד מלכהלי, תחשוף מלכהלי את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המבקר הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המבקר ככל שניתן בנסיבות.

צנעת הפרט ואחריות ההורה/אפוטרופוס חוקי

לאור הפומביות המובנה הקיימת ברשת האינטרנט, מובהר במפורש כי האחריות המלאה על פעילותו של הלקוח/המבקר במסגרת האתר מוטלת אך ורק עליו, ובמידה והוא קטין, על הוריו ו/או על האפוטרופוס החוקי הממונה עליו. מלכהלי ממליצה לקרוא היטב את תנאי השימוש באתר טרם השימוש בו.

Cookies
לידיעת הגולשים, מלכהלי עושה שימוש באתר ב Cookies לשיפור מהירות ויעילות השימוש בתוכן ע"י המשתמשים באתר. ה- Cookies אינם חושפים מידע אישי על הגולש. הגולש יכול בכל עת למחוק מהדיסק הקשיח את ה cookies. c:windows/cookies, או: c:windows/Temporary Internet Files

הגבלת אחריות
מלכהלי אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה בתוכן המצוי באתר, או להמלצות המדווחות באתר. הערוץ של מלכהלי אינו מתחייב להתאים את שירות הצפיה באופן מלא למכשירי סלולאר נייחים וניידים, לרבות מכשירים מתקדמים, אייפדים וטאבלטים. מובהר בזה, כי מלכהלי לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לתכניו. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י מלכהלי תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ומלכהלי אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. מלכהלי אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש. מלכהלי אינה אחראית לזמינות המידע, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים.

מלכהלי יכולה לעדכן את האתר- לעדכן, להסיר, להוסיף ולעשות כל שינוי באתר מבלי הודעה מראש. לא ינתן החזר כספי בשל שינויים כאלו ואחרים.

מלכהלי איננה מתחייבת כלפי מבקרים לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת או לכך, שבעת השימוש ייגרמו הפרעות או תקלות באתר בין אם בגלל מלכהלי ובין אם בגלל גורם אחר. במקרה והאתר יכיל קישורים (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. מלכהלי אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.

מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישורים באתר על ידי מלכהלי לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מלכהלי במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, ערוץ מלכהלי אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.

כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

השירותים באתר מוצעים לך כמות שהם (AS-IS). מלכהלי אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי מלכהלי שיווק והפצה ו/או כלפי מלכהלי בגין המידע והתאמתו לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד מלכהלי שיווק והפצה ו/או כנגד מלכהלי ו/או כנגד מי מטעמם. השימוש במידע נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. יתכן והמידע והשירותים באתר יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות. למרות שמלכהלי עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.

מלכהלי תהיה רשאית לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו בכל עת שתחפוץ. מלכהלי תהיה רשאית להוסיף, לשנות ולבטל איזה מהתכנים ומהסרטים שבאתר בכל עת (לרבות בתקופת המנוי) וללא הודעה מוקדמת. לאחר שהמנוי יכנס לתוקפו יתכנו שינויים בתנאים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מלכהלי. מלכהלי אינה מחויבת להודיע בכל דרך שהיא על שינויים כאמור לעיל.

בכל מקרה מלכהלי אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש באתר אף אם נודע לו על האפשרות לנזק שכזה.

תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.